Komunikujte a vyjednávejte


Transkulturální komunikace

Cíl: Účastníci získají přehled o tom, v jakých dimenzích se mohou kultury lišit a díky tomu lépe pochopí a zvládnou obtíže v komunikaci, které z rozdílů vyplývají. Součástí je trénink dovednosti jednat s lidmi z cizích... Více

Mediální a krizová komunikace

Cíl: Zvládnutí přesvědčivé a profesionální mediální a krizové komunikace, která umožní efektivní řešení situace za současného udržení pozitivního obrazu společnosti/jednotlivce. Více

Implementace změny

Cíl: Zvládnutí řízení procesu změny od přípravy projektu po implementaci změny s důrazem na plánování, efektivní komunikační postupy a překonávání přirozeného odporu. Více

Prezentace a přesvědčování

Cíl: Sebezkušenostní trénink klíčových znaků prezentace, vč. neverbálních projevů, s důrazem na srozumitelnost a strukturovanost sdělovaných informací a osvojení si efektivních postupů vyvolání a udržení pozornosti publika. Více

Management konfliktu a vyjednávání

Cíl: Seznámení se s repertoárem návodů, postupů a rad vedoucích k lepšímu zvládání zátěžových komunikačních situací a tím ke zlepšení profesní spokojenosti, trénink konkrétních vyjednávacích strategií. Více

Komunikace po telefonu

Cíl: Rozvoj komunikačních dovedností a zvládání zátěžových komunikačních situací v rámci telefonického kontaktu. Více

Komunikace a spolupráce v týmu

Cíl: Podpora týmové spolupráce, seznámení s ucelenými systémy pro podporu efektivní komunikace, zvládání problematických sociálních situací. Více