Školení pro management zdravotnických zařízení, lékaře a zdravotnický personál

Management mimořádných událostí

Cíl: Komplexní nastavení procesů evidence mimořádných událostí s následnou supervizí a vyvozením opatření do budoucna, včetně motivačních a organizačních rámců. Cílem je minimalizace rizika opakování stejné chyby a motivace personálu pro hlášení mimořádných událostí. Očekávaným výsledkem je zvýšení bezpečnosti pacientů, posílení prevence a kontroly mimořádných (nežádoucích) událostí spojených se zdravotní péčí. Součástí nabídky může být i vyvinutí a implementace metod na zachycení a vyhodnocení výskytu pochybení a mimořádných událostí.

Témata školení a konzultací:

 • Konzultace procesů v konkrétní zdravotnické jednotce (klinice, oddělení, nemocnici).
 • Komunikace klíčové vize (nerepresivní vůči oznamovateli, hlášení jako povinnost všech, nejenom původce události, selhání jako příležitost ke změně, nikoli k represi atd.).
 • Zmapování spektra mimořádných událostí, které se na daném pracovišti vyskytly (povaha, rozsah, stávající způsoby reakce).
 • Nastavení procesu a způsobu hlášení událostí.
 • Nastavení procesu zpracovávání a vyhodnocování mimořádných událostí.
 • Vytvoření opatření zaměřených na minimalizaci výskytu jednotlivých událostí a podpora jejich implementace do praxe.
 • Nastavení zpětnovazebního procesu průběžného vyhodnocování výskytu mimořádných událostí ve vztahu k opatřením, které jsou zaměřeny na detekci, řešení a prevenci těchto událostí. Průběžná supervize celého procesu.
 • Všechny zmíněné kroky doporučujeme realizovat za aktivní účasti personálu, kterého se opatření týká, aby se zvýšila míra jeho identifikace se zavedeným systémem a motivace jej respektovat.

Rozvoj komunikačních dovedností v kontaktu s pacientem

Cíl: Seznámení s repertoárem návodů, postupů a rad vedoucích k lepšímu zvládání zátěžových komunikačních situací, konkrétních komunikačních problémů a tím ke zlepšení profesní spokojenosti a kvality života. Podpořit dobré vztahy na pracovišti a podpořit výstavbu týmu v rámci jednoho pracoviště.

Témata školení a konzultací:

 • Trénink konkrétních komunikačních strategií pro zefektivnění jednání v kontaktu s klienty a event. jejich rodinnými příslušníky (navazování kontaktu s pacientem, budování vztahu důvěry, sdělování informací apod.).
 • Zvládnutí strategií zaměřených na komunikaci o problému, za současného zachování dobrého vztahu.
 • Vypracování efektivních scénářů pro zvládnutí zátěžových situací v komunikaci (komunikace s agresivním pacientem anebo pacientem pod vlivem emocí, komunikace nepříjemných zpráv, konfliktní situace apod.).
 • Neurolingvistické programování
 • Techniky asertivity

Prevence syndromu vyhoření a zvládání stresu pro lékaře a zdravotnický personál

Cíl: Zjistit vlastní úroveň stresu, popř. míru vyhoření. Trénink konkrétních relaxačních technik sloužících k pozitivnímu ovlivnění vlastního podvědomí a těla, se zaměřením na odolnost proti trémě, zbavení stresu, rozvoj duševní pohody, pozitivního náhledu na svět a prevenci syndromu vyhoření.

Témata školení:

 • Nácvik dovednosti relaxovat a schopnost kontrolovat vlastní stres, popřípadě regulace některých psychických funkcí.
 • Vytvoření individuálního postupu zvládání stresu pro vlastní použití.
 • Trénink konkrétních relaxačních technik (autogenní trénink, progresivní relaxace, autohypnóza aj.),
 • Seznámení s repertoárem návodů, postupů a rad vedoucích k lepšímu zvládání stresu a tím ke zlepšení profesní spokojenosti a kvality života.
 • Rychlé načerpání sil
 • Diagnostika příznaků vyhoření v oblasti profesní, somatické, emocionální a sociální
 • Podpora prevence syndromu vyhoření (burn out).

Prezentační a didaktické dovednosti pro lékaře

Cíl: Osvojení si hlavních aspektů prezentačních dovedností a interaktivních metod práce s publikem. Obohacení vlastní přednáškové činnosti o efektivní metody učení a předávání informací.

Témata školení:

 • Identifikace vlastního prezentačního potenciálu
 • Osvojení si hlavních aspektů prezentačních dovedností, práce s neverbalitou
 • Pravidla a nácvik sebeprezentace
 • Osvojení si didaktických postupů práce se skupinou
 • Metody učení (Kolbův cyklus, metoda EUR)
 • Příprava odborné přednášky
 • Metodika přednášek – její supervize a sidevize
 • Práce s individuálními prezentacemi/přednáškami
 • Důraz na srozumitelnost, strukturovanost a klíčové informace, interpretaci dat během prezentace, zacházení s fenoménem „to je všem jasné“
 • Práce s publikem, event. negativními projevy ze strany publika (vyrušování, zpochybňování apod.)
 • Osvojení si různých metod práce se skupinou (metoda „oulová“, „akvárium“…)

Strategické řešení problémů pro vrcholový management

Cíl: Poskytnout prostor pro strategickou úvahu a řešení problémů, které se u managementu objevují. Koučingová podpora při rozhodování a formulace vize. Individuální konzultace jsou určeny řídícím pracovníkům na úrovni vyššího a středního managementu nemocnic (ředitelé nemocnic, primáři apod.).

Témata školení:

 • Vedení a motivace podřízených
 • Analýza výstupů výzkumů a implementace konkrétních opatření na jejich základě
 • Strategické řešení problémů, definování vize
 • Rozvoj manažerských dovedností při vedení zdravotnického zařízení
 • Mobilizace klientova osobního i profesního potenciálu
 • Podpora při procesu rozhodování, prosazování a implementace změn
 • Posílení motivace a zlepšení výkonnosti
 • Zefektivnění komunikace v rámci zařízení a posílení spolupráce v rámci jednotlivých oddělení i mezi nimi.

Efektivní komunikace na nemocničním oddělení

Cíl: Podpora hladké a efektivní komunikace v různých situacích na pracovišti, zvládnutí zátěžových komunikačních situací. Podpora se zaměřuje na lékaře, zdravotní sestry, nižší a střední management.

Témata školení:

 • Definování zátěžových komunikačních situací
 • Komunikace sestra-lékař, nadřízený-podřízený
 • Naslouchání a analýza problému v komunikaci s nadřízeným, jak říci, co se děje a dosáhnout toho, co je třeba
 • Práce s hranicemi v komunikačním prostoru, nastavování pravidel komunikace
 • Techniky asertivity, sebeprosazení
 • Identifikace a analýza týmových rolí
 • Práce s emocemi, zvládání negativních emocí u komunikačního partnera
 • Problematická místa v interní komunikaci a jejich řešení