Školení komunikačních dovedností a vyjednávání

Komunikace a spolupráce v týmu

Cíl: Podpora týmové spolupráce, seznámení s ucelenými systémy pro podporu efektivní komunikace, zvládání problematických sociálních situací.

Témata kurzu:

 • Formy komunikace
 • Komunikace směrem k různým hierarchickým úrovním
 • Identifikace komunikačně zátěžových scénářů
 • Práce s hranicemi v komunikačním prostoru
 • Asertivita a techniky asertivity
 • Neurolingvistické programování
 • Identifikace a analýza týmových rolí
 • Podpora efektivní týmové spolupráce
 • Odmítnutí požadavku za současného zachování vztahu
 • Problematická místa v interní komunikaci a jejich řešení
 • Sebeprosazení v týmu
 • Zátěžové situace a jejich primární a sekundární prevence (manipulace, osobní útok, agrese, šikana)

Telefonická komunikace

Cíl: Rozvoj komunikačních dovedností a zvládání zátěžových komunikačních situací v rámci telefonického kontaktu.

Témata kurzu:

 • Fáze telefonického rozhovoru
 • Specifika telefonického hovoru
 • Sestavení funkčního telefonního skriptu
 • Příprava na telefonát a jeho načasování
 • Význam srozumitelnosti a strukturovanosti hovoru
 • Typy otázek a jejich efektivita
 • Provolání se k požadované osobě
 • Zvládání problematických momentů (reakce na námitky, překonávání nezájmu, navázání kontaktu)
 • Efektivní využití formálních znaků řeči (intonace, rychlost,…)

Management konfliktu a vyjednávání

Cíl: Seznámení se s repertoárem návodů, postupů a rad vedoucích k lepšímu zvládání zátěžových komunikačních situací a tím ke zlepšení profesní spokojenosti, trénink konkrétních vyjednávacích strategií.

Témata kurzu:

 • Nastavování pravidel komunikace
 • Autorsky originální vyjednávací technika PIN
 • Aktivní naslouchání (verbální a neverbální techniky naslouchání: parafráze, reflexe, zrcadlení, apod.)
 • Zmírnění emocí
 • Reakce na útok
 • Zvládání námitek a odporu
 • Nejčastější chyby při vyjednávání

Prezentační dovednosti

Cíl: Sebezkušenostní trénink klíčových znaků prezentace, vč. neverbálních projevů, s důrazem na srozumitelnost a strukturovanost sdělovaných informací a osvojení si efektivních postupů vyvolání a udržení pozornosti publika.

Témata kurzu:

 • Prezentační a sebeprezentační dovednosti ve vztahu k cíli prezentace
 • Formální prvky prezentace (práce s tělem, postojem, gesty, oční kontakt, hlasový projev, práce s dechem)
 • Obsahové prvky prezentace (strukturovanost a srozumitelnost projevu, argumentační výstavba, přesvědčivost, vizualizace v projevu, řečnický styl, verbalizace)
 • Práce s trémou (“otužování”, relaxační postupy)
 • Zvládání zátěžových momentů (nepozornost, námitky, útoky, vyrušování, nečekané události apod.)

Implementace změny

Cíl: Zvládnutí řízení procesu změny od přípravy projektu po implementaci změny s důrazem na plánování, efektivní komunikační postupy a překonávání přirozeného odporu.

Témata kurzu:

 • Hlavní charakteristiky změn
 • Motivace týmu pro změnu
 • Komunikace změny
 • Typy reakcí na změny a efektivní protireakce
 • Odpor vůči změnám a jeho překonávání
 • Fáze implementace změny
 • Řízení změny a její implementace

Mediální a krizová komunikace

Cíl: Zvládnutí přesvědčivé a profesionální mediální a krizové komunikace, která umožní efektivní řešení situace za současného udržení pozitivního obrazu společnosti/jednotlivce.

Trénink probíhá za účasti mediálního poradce s bohatou zkušeností v oblasti médií (redaktor, televizní dramaturg). Školení se účastní rovněž zkušený kameraman.

Témata kurzu (zvolíme zaměření dle typu kontaktu s médii na straně klienta):

 • Budování pozitivního mediálního obrazu.
 • Neverbální signály, neverbální komunikace.
 • Klíčové zásady mediální komunikace (práce s informacemi, příprava a zpracování interních informací, analýza média, které oslovilo, analýza osobnosti novináře a příprava na základě těchto informací).
 • Novinářské triky během rozhovoru a při práci s natočeným materiálem (jak odpovídat, aby se omezilo riziko manipulace při střihu záznamu).
 • Zvládání nepříjemných, negativních dotazů ze strany novináře.
 • Kontakt s investigativním novinářem.
 • Komunikace s ohledem na typ média (televizní vystoupení, komentářů po telefonu, živý vs. sestříhaný vstup).
 • Tisková konference.
 • Krizová komunikace (hlavní aspekty, teorie vnímání rizika, zásada negativní dominance).

Transkulturální komunikace aneb “Jak komunikovat a spolupracovat s kolegy a šéfy z jiných kultur”

Cíl: Účastníci získají přehled o tom, v jakých dimenzích se mohou kultury lišit a díky tomu lépe pochopí a zvládnou obtíže v komunikaci, které z rozdílů vyplývají. Součástí je trénink dovednosti jednat s lidmi z cizích kultur.

Témata kurzu:

 • Dimenze, ve kterých se kultury mohou lišit.
 • Mapování a identifikace rozdílů náročných na spolupráce a domluvu.
 • Využití technik, zaměřených na zdokonalení vnímavosti vůči druhé osobě (zejména z jiné kultury).
 • Trénink komunikačních a vyjednávacích postupů, které povedou ke zlepšení domluvy a spolupráce s kolegou/kolegy z jiného kulturního prostředí.